Tűzoltó-technikai eszközök és tűzvédelemmel kapcsolatos berendezések felülvizsgálata

A tűzvédelmi eszközök és berendezések ellenőrzésének, karbantartásának és felülvizsgálatának részletes szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet XX. fejezetében (továbbiakban: OTSZ) találjuk meg. Az ellenőrzési rendszer felépítését tekintve megkülönböztethetünk három kategóriát:

  • üzemeltetői ellenőrzést,
  • időszakos felülvizsgálat,
  • karbantartást.

Az alábbiakban ennek a logikának megfelelően vizsgáljuk meg az ellenőrzési rendszert, majd részletesen kitérünk az egyes eszközök, berendezések ellenőrzési, karbantartási ciklusaira.

Az üzemeltetői ellenőrzés megértéséhez mindenképpen meg kell vizsgálni a jogszabály fogalmi hatterét.

Az üzemeltetői ellenőrzés az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása.

Tehát az üzemeltetői ellenőrzések, ahogy azt a fenti fogalomban is láthatjuk, leginkább szemrevételezéses ellenőrzések, a másik fontos megjegyzés, hogy ezeket az ellenőrzéseket írásban dokumentálni kell.

Sokszor előfordul a gyakorlatban, hogy bár az üzemeltetői ellenőrzést végző személy – elmondása alapján – mindig megnézi a tűzoltó készülékeket, ám ennek dokumentálása rendszeresen elmarad.

A dokumentálásra azért kell nagy hangsúlyt fektetni, mert az üzemeltető kezében az az egyetlen bizonyíték, hogy a jogszabályi kötelezettségének eleget tett. A hatóság képviselői ez alapján döntenek, hogy az üzemeltető végrehajtotta-e kötelezettségét vagy sem.

Az üzemeltető megbízhat más személyt, aki a ráruházott feladatokat helyette elvégzi, ez lehet a saját beosztottja, dolgozója vagy akár más szerződéses jogviszonyon alapuló szolgáltatás is. Az OTSZ erre vonatkozó fogalma: „Üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést.”

Nézzük, milyen kötelességei vannak az üzemeltetőnek az OTSZ szerint!

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az OTSZ 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal és a javításról szükség szerint gondoskodni. Az OTSZ-ben több olyan ellenőrzési, karbantartási kötelezettség található a 18. mellékletben, amit külön jogszabályi helyen nem találhatunk meg leírva, ezért különösen kell figyelni arra, hogy mit tartalmaz ez a táblázat.

Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás:

  • kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
  • sértetlen állapotáról,
  • észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
  • működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
  • működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
  • működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről való szemrevételezéses meggyőződést.

Az üzemeltetőnek az egyes technikai berendezések, eszközök működését kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét írásos formában kell rögzíteni. Az üzemeltető köteles azonnal gondoskodni az érintett eszköz felülvizsgálatáról, kijavításáról, ha az érintett megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadógyakorlat vagy egyéb esemény (pl.: tűzoltási gyakorlat) során, illetve, ha az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a rendeltetésének megfelelő működésére. Minden más esetben az üzemeltetőnek 10 munkanapja van gondoskodni e kötelezettségéről. Az üzemeltetői ellenőrzés során nemcsak a jogszabályban rögzített tényeket kell figyelembe venni, hanem az üzemeltetői ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás és javítás során a gyártó által megadott előírásokat is be kell tartani.

Időszakos felülvizsgálatra jogosult személy a felülvizsgálat során megvizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés meglétét, a karbantartás megtörténtét, ennek dokumentálását. Az időszakos felülvizsgálatot végző a vizsgálat során szemrevételezéssel, gyakorlati próbával, szükség szerint megbontással, szét- és összeszereléssel, méréssel győződik meg egy adott technikaieszköz működőképességéről.

Karbantartás során az azt végző személy vizsgálja az előírt üzemeltetői ellenőrzés, időszakos felülvizsgálat megtörténtét, dokumentáltságát. Ezen túlmenően elvégzi a gyártó által előírt karbantartási feladatokat és ennek tényét, megállapításait írásban dokumentálja. Működőképességet befolyásoló körülményt az üzemeltetőnek a helyszínen az ellenőrzés során írásban jelzi, és javaslatot tehet a karbantartás gyakoriságára.

Sokszor felmerül a kérdés, hogy mi történik akkor, ha egy berendezés, eszköz nem tölti be megfelelően a rendeltetését. Erre a jogszabály úgy fogalmaz, hogy az üzemeltetőnek az üzemeltetői ellenőrzés, karbantartás vagy felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról annak súlyossága függvényében gondoskodni kell.

Súlyos és haladéktalanul javítandó hibának minősül a tűz-, robbanásveszélyt okozó hiba vagy a rendeltetés betöltését gátló hiba, például működésképtelenség.

A javítás idejére a csökkenő védelmi szintet ellensúlyoznia kell az üzemeltetőnek, ennek keretében ellensúlyozó intézkedésképp azonos védelmi szintet biztosító tartalék megoldásokat helyez készenlétbe, egyeztet a hatósággal és más megoldást alkalmaz vagy akár felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállásáig.

Híreink

Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása

Mikor és mennyi időtartamban szükséges munkavédelmi szakembert foglalkoztatni egy adott cég esetében? Jó a kérdés és kissé elgondolkodtató. Hogy miért? Mert a kérdés megválaszolására nem elegendő a foglalkoztatott létszámadatokat ismerni, hanem a cég tevékenységi köréből adódó veszélyességi osztályba sorolást is meg kell vizsgálni, és csak ezt követően lehet a pontos választ megadni a felett kérdésre. Ezt a témát járta körbe Szopka Gábor EHS szakmai vezetőnk. Részletek

A KÉMIAI BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB KÖVETELMÉNYEK

Hol jelentkezik a kémiai biztonság fogalma és mire kell figyelni, mit kell betartani? Milyen jelentési kötelezettségeink vannak a veszélyes anyagokkal kapcsolatban? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk Viszóczky Bence munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadó kollégánk összegzéséből. Részletek

Hírlevél feliratkozás