TÁJÉKOZTATÁS:
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel szeretnénk mindenkit tájékoztatni, hogy a márciusi és áprilisi képzéseinket (Munkavédelmi képviselőképzés, Munkahelyi elsősegélynyújtó-képzés) elhalasztjuk és a további jelentkezési lehetőséget átmenetileg felfüggesztjük.
Akik már jelentkeztek ezekre a képzésekre, azoknak egy későbbi időpontban tartjuk meg a képzéseket, amikor már biztonságban tudhatjuk az oktatóinkat és a jelentkezőket, vagyis Önöket.
Mindenkitől megértést és együttműködést szeretnénk kérni!
Köszönettel:
Ergonom Kft.

 

Szeretnénk felhívni minden kedves meglévő és új ügyfelünk figyelmét, hogy 2019.05.01-től a mindenkor hatályos (honlapon feltüntetett) díjaink megfizetését követően vehetik igénybe  Elsősegélynyújtó képzéseinket! 

A képzés szükségessége:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 46.§-a értelmében a munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásnak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20. §-ának rendelkezése alapján:

„20. § (1) *  Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló - hordággyal is könnyen megközelíthető - helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.

(2) Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.

(3) Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.

(4) Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni.

(5) Az elsősegélynyújtó felszereléssel, az elsősegélynyújtó hely kialakításával és az elsősegélynyújtás megszervezésével kapcsolatos további követelményeket, valamint a kijelölt elsősegélynyújtók képzése, továbbképzése tekintetében az irányadó előírásokat külön jogszabály tartalmazza.”

Jelenleg nincs hatályos jogszabály és rendelet sem, amely leszabályozná, vagy előírná, hogy a kijelölt elsősegélynyújtók képzését, hogyan, milyen formában és óraszámban szükséges lefolytatni/megtartani.

Megrendelés tárgyát képező képzés részletezése:

Az elsősegélynyújtó képzésünket az ERGONOM Kft. szakmai vezetése által meghatározottak szerint valósítjuk meg élőszavas előadás formájában és oktató filmek által.

Az élőszavas előadás főbb pontjai:

 • Munkahelyi elsősegélynyújtó feladatai
 • Eszköz nélküli segítségnyújtásról általában
 • Sérült, vagy rosszullétes megfigyelése
 • Szakmai segítség hívása
 • Légzés és keringés vizsgálata (szituációs bemutatóval, Ambu baba segítségével)
 • Szemsérülés elsődleges ellátásának főbb szempontjai
 • Shock, vagyis a keringés összeomlásának felismerése és jelentősége

Oktató filmek témái:

 • Eszméletlen betegellátás
 • Eszköz nélküli újraélesztés és újraélesztés defibrillátor segítségével
 • Sérülések, fektetési és sebkötözési módok, nyomáspontok
 • Légúti idegentest, szemsérülések
 • Mérgezések

Választható képzési kategóriák:

 • Elméleti képzés esetén kb. 3 óra időtartamban a fenti témákról szólóan.
 • Gyakorlat orientált képzés esetén kb. 5 óra időtartamban az elméleti képzésen túl menően az alábbi gyakorlati részekkel kiegészítve:
  • Eszköz nélküli újraélesztés gyakorlás Ambu baba segítségével
  • Sebkötözési bemutató
Elsősegélynyújtó képzés elvégzéséról szóló igazolás érvényességi ideje:

Jelenleg nincs hatályos jogszabály, amely meghatározná az Elsősegélynyújtó képzés igazolásának érvényességi idejét.

Az ERGONOM Kft. azonban javasolja az évenkénti ismeretfrissítést.

Megrendelés menete:

A jelentkezés visszaigazolása (regisztráció): A kitöltött és cégszerű aláírással ellátott jelentkezési lap és az ELS adatközlő táblázat (amely maradéktalanul tartalmazza a jelentkezők adatait) visszaküldését követően, - amennyiben minden szükséges adatot a rendelkezésünkre bocsájtott – visszaigazoljuk/regisztráljuk jelentkezését.

A jelentkezés visszaigazolásakor (regisztráció) az alábbi adatokat, dokumentumokat küldjük meg Önnek (Megrendelőnek):

 • megrendelés száma, amely egy 16 karakterű szám
 • amennyiben több mint 5 főt jelentkeztet a képzésre, akkor elküldjük Önnek (Megrendelőnek) a Szolgáltatás megrendelőt, amely a Megrendelő- Képző intézmény szerződéses kötelmeire vonatkozik. Ezt a Szolgáltatás megrendelőt kettő példányban szükséges kinyomtatni és cégszerű aláírással ellátva visszaküldeni részünkre a 7100 Szekszárd, Pf. 473. postacímre, de előtte elektronikusan az ertekesites@ergonom.hu emailcímre.

Ezt követően továbbítjuk regisztrációját a képzési csoportunknak.

A regisztrációt követően a képzési csoportunk megküldi Önnek (Megrendelőnek) a:

 • díjbekérőt, melyet az abban jelzett határidőig szükséges kiegyenlíteni,

Amennyiben a képzési díj kiegyenlítése megtörtént, akkor a képzési csoportunk megküldi Önnek (Megrendelőnek):

 • a képzés ütemezését, melyet kérjük továbbítson a képzésen Résztvevő(k)nek

Amennyiben a képzési díj nem kerül kiegyenlítésre, a Képző intézmény a képzés ütemezését nem küldi meg Önnek (Megrendelőnek) és a jelentkező nem jogosult a képzés részvételére.

A képzés során fizetendő díj, megfizetésének módja, ütemezése:

A kitöltött, a számlafizető által cégszerűen aláírt és az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre megküldött jelentkezési lap alapján a képzést végző intézmény díjbekérőt állít ki. A képzési díj megfizetése átutalással, 3 naptári napon belül esedékes. A megrendelés az átutalással válik véglegessé.

A képzési díjak 2020.01.01-től:
 • Elméleti képzés esetén 18.000.-Ft + áfa /Fő
 • Gyakorlat orientált képzés esetén  27.000.-Ft + áfa /Fő

mely díjtételekre a képzést végző akkor is jogosult, ha a Résztvevő(k) a képzéstől bármely okból távol marad(nak).

Amennyiben a jelentkezési lapon az Ön (Megrendelő) által megjelölt képzési időpontban a Képzésen résztvevő(k) (Résztvevő(k)) nem tud(nak) megjelenni (saját hibájából, vagy önhibáján kívül) a Képző intézmény nem kötelezhető a képzési díj visszatérítésére Megrendelő felé.

Az Elsősegélynyújtó képzés elvégzéséről szóló igazolás megszerzéséért újbóli regisztráció/jelentkezés, képzési díj befizetése, és a képzésen történő részvétel szükséges.

A Képző intézménynek nem áll módjában jóváírásban részesíteni az újra jelentkezőt.

Igazolás a képzésről:

A Képző intézmény a képzés elvégzéséről hatóság által elfogadott igazolást állít ki, melyet a végszámlával együtt, a képzés elvégzését követően postáz a Megrendelőnek

Az igazolás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • egyedi azonosítót/sorszámot;
 • a Képző intézmény nevét, címét;
 • a képzést elvégző Résztvevő nevét, születési helyét, idejét;
 • a Megrendelő (Munkáltató) nevét, adószámát;
 • képzéssel kapcsolatos törvényi hivatkozást;
 • képzés megnevezését, képzés típusát, képzés idejét, képzés helyszínét;
 • keltezést és képző intézmény képviselőjének aláírását.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kibocsájtott igazolásokat a Képző intézménynek kizárólag adminisztrációs díj megfizetése (igazolásonként:5.000.- Ft + áfa) ellenében áll módjában pótolni, ezért kérjük fordítsanak figyelmet az igazolások megőrzésére!

Adatvédelmi tájékoztató:

Az Ergonom Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkezők számára

Jelen dokumentum az Ergonom Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkezők személyes adatainak kezeléséről az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendelete, továbbiakban GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban Info tv.) megfelelően ad tájékoztatást.

Az Ergonom Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkező (az adatközlő) a jelentkezési lap benyújtásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy az Ergonom Kft. gyűjtse és feldolgozza az általa megadott személyes és bizalmas adatokat. Ennek értelmében ezen adatkezelés nem jogszabályi kötelezettségen, hanem önkéntes hozzájáruláson alapul. Az Ergonom Kft. által végzett adatkezelés a vállalat által nyújtott, a fentiekben megnevezett szolgáltatás teljesítése érdekében történik. Bizonyos esetekben az Ergonom Kft. jogszabályi előírás alapján köteles adatszolgáltatást teljesíteni hatóságok felé, amely során előfordulhat, hogy az adatközlő személyes adata is továbbításra kerül.

Az Ergonom Kft. oktatásai, képzései kapcsán érintett személyes adatok kategóriái:

 • azonosító adatok,
 • kapcsolattartási adatok,
 • fizetési és számlaműveletekhez teljesítéséhez, nyilvántartásához szükséges adatok.

Az Ergonom Kft. a fenti szolgáltatás nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • a szolgáltatás hatékony nyújtása, a szerződés teljesítése;
 • a jelentkezések nyilvántartása és teljesítése;
 • kapcsolattartás, melynek elsődleges célja a jelentkező megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése.

Esetleges adatkezeléssel kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet benyújtani az alábbi elérhetőségeken.

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 061-391-1400

Fax: 061-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben kihelyezett formában (minimum 10 fő részvételével) - az Ön által megjelölt helyszínen - szeretné igénybe venni képzésünket, kérje egyedi árajánlatunkat!

Az ajánlatkérésnek az alábbi adatokat szükséges tartalmaznia:
 • Cég nevét
 • Cég adószámát
 • A képzés helyszínét
 • Részvételi létszámot
 • Képzés típusát
 • Kapcsolattartási adatokat (név, telefonszám, emailcím)
Tanfolyam megnevezése Tanfolyam időpontja Tanfolyam helyszíne
Elsősegélynyújtó képzés 2020.04.21.
09:00 - 14:00
1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. Jelentkezési lap
Elsősegélynyújtó képzés 2020.04.22.
08:30 - 13:30
7400 Kaposvár, Szántó u. 19. fsz. Jelentkezési lap
Elsősegélynyújtó képzés 2020.04.24.
09:00 - 14:00
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16. Jelentkezési lap
Elsősegélynyújtó képzés 2020.05.12.
09:00 - 14:00
1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. Jelentkezési lap
Elsősegélynyújtó képzés 2020.05.13.
08:30 - 13:30
7400 Kaposvár, Szántó u. 19. fsz. Jelentkezési lap
Elsősegélynyújtó képzés 2020.05.29.
09:00 - 14:00
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16. Jelentkezési lap
Elsősegélynyújtó képzés 2020.06.03.
08:30 - 13:30
7400 Kaposvár, Szántó u. 19. fsz. Jelentkezési lap
Elsősegélynyújtó képzés 2020.06.16.
09:00 - 14:00
1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7. Jelentkezési lap
Elsősegélynyújtó képzés 2020.06.22.
09:00 - 14:00
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16. Jelentkezési lap

Elsősegélynyújtó képzés

2020.04.21 09:00- 2020.04.21 14:00

1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7.

Jelentkezési lap


Elsősegélynyújtó képzés

2020.04.22 08:30- 2020.04.22 13:30

7400 Kaposvár, Szántó u. 19. fsz.

Jelentkezési lap


Elsősegélynyújtó képzés

2020.04.24 09:00- 2020.04.24 14:00

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

Jelentkezési lap


Elsősegélynyújtó képzés

2020.05.12 09:00- 2020.05.12 14:00

1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7.

Jelentkezési lap


Elsősegélynyújtó képzés

2020.05.13 08:30- 2020.05.13 13:30

7400 Kaposvár, Szántó u. 19. fsz.

Jelentkezési lap


Elsősegélynyújtó képzés

2020.05.29 09:00- 2020.05.29 14:00

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

Jelentkezési lap


Elsősegélynyújtó képzés

2020.06.03 08:30- 2020.06.03 13:30

7400 Kaposvár, Szántó u. 19. fsz.

Jelentkezési lap


Elsősegélynyújtó képzés

2020.06.16 09:00- 2020.06.16 14:00

1089 Budapest, Gaál Mózes u. 5-7.

Jelentkezési lap


Elsősegélynyújtó képzés

2020.06.22 09:00- 2020.06.22 14:00

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

Jelentkezési lap


Híreink

Fertőződés elkerülése – alapvető szabályok a COVID-19 vírus fertőzéssel kapcsolatban

A hazánkban is megjelent új koronavírus (COVID-19) járvány terjedésének megelőzése érdekében kiemelten fontos, hogy mindenki tartsa be az alábbi óvintézkedéseket, valamint segítsen betartatni a környezetében is! Viszóczky Bence munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadó összeállítása. Részletek

Tovább érvényes a tűzvédelmiszakvizsga-bizonyítvány

A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában a különleges szabályok alapján hivatalos okmánynak tekinthető a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány is. Ez azt jelenti, hogy az újabb szakvizsga-bizonyítványok megszerzéséről a veszélyhelyzet megszűnését követően kell majd gondoskodni. Részletek

TÁJÉKOZTATÁS: Gépvizsgálati szolgáltatások igénybevételéről a járványügyi helyzet idején

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük Önöket, hogy a jelenlegi járványhelyzetre (koronavírus) való tekintettel a járvány terjedésének lassítása és Kollégáik-Kollégáink megfertőződésének megakadályozása érdekében az alábbi feltételeket biztosítsák a gépvizsgálatok alkalmával:
Részletek

Hírlevél feliratkozás