Tisztelt Jelentkezők!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy 2020. szeptemberétől képzéseinket újraindítjuk, néhány új szabály, elővigyázatosság bevezetésével, melyek az alábbiak:

 • A képzésen csakis maszkban - orrot és a szájat eltakarva - lehet részt venni.
 • A képzéseinket csökkentett létszámú csoportokban tartjuk meg, mert így tudjuk biztosítani a megfelelő távolságtartást a képzésen résztvevők között.
 • Folyamatosan biztosítjuk az oktatótermeink tiszta és higiénikus állapotát és rendszeres frisslevegős szellőztetését.

Kérjük a fentiek tudomásul vételét és a szabályok betartásában való együttműködésüket!

Köszönettel:

Ergonom Kft.


2019.06.01-től egyedileg egyeztetett képzési időpontokban tartjuk a Kisgépkezelői képzéseinket, melynek tárgya (géplista) abszolút az  Ön igényeihez igazítottan kerül meghatározásra. Ezért kérjük ezzel a képzéssel kapcsolatos érdeklődését, mindenképpen írásban jelezze az ertekesites@ergonom.hu emailcímen keresztül!

Tájékoztatás:

Ezúton szertenénk felhívni minden kedves érdeklődő figyelmét, hogy az ERGONOM Kft. által tartott Kisgépkezelői képzés, nem egyenlő az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzésekkel. Tehát minden olyan gép vonatkozásában, amelynek használatához az OKJ-ben előírt képzés elvégzése szükséges, ott nem elegendő az ERGONOM Kft. által tartott Kisgépkezelői képzés!

Az Országos Képzési Jegyzék elérhető a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján.

A Kisgépkezelői képzés szükségessége:

1993. évi XCIII törvény alapján a munkáltató felelőssége, hogy oktatásban részesítse a munkavállalót, hogy az általa kezelt munkaeszközre vonatkozóan (pl. kisgép) rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 23. § (1) előírja, hogy a munkavállalókat a munkaeszköz használatával összefüggésben tájékoztatni kell legalább

a) a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatának körülményeiről, feltételeiről;

b) a rendeltetésszerű használat során az előrelátható meghibásodási lehetőségekről és a meghibásodás esetén szükséges tennivalókról;

c) az esetleges téves kezelésről és annak következményeiről;

d) a körülmények megváltozásáról, még abban az esetben is, ha a változás olyan munkavállaló közvetlen környezetében történik, aki az érintett munkaeszközt nem használja, és

e) a munkaeszköz használata során szerzett tapasztalatokból levonható következtetésekről.

(2) A tájékoztatást az érintett munkavállaló részére az általa értett nyelven, érthetően, ahol szükséges, írásban kell megadni.

Megrendelés tárgyát képező képzés részletezése:

A Kisgépkezelői képzésünket a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 23. § (1) előírása alapján valósítjuk meg.

Képző intézmény által tartott Kisgépkezelői vizsga felkészítés és vizsgáztatás az alábbiak szerint történik:

A résztvevők számára oktató által tartott 3 órás időtartamban vizsgafelkészítés történik. A Kisgépkezelői vizsgára, csak a vizsga felkészítésen résztvevő személy bocsájtható.

Sikeres Kisgépkezelőivizsgát tett Résztvevő(k) igazolást kapnak, hogy az adott gépek balesetmentes használatának vonatkozásában oktatásban részesültek.

Kisgépkezelői igazolás érvényességi ideje:

Jelenleg nincs hatályos jogszabály, amely meghatározná az Kisgépkezelői képzés igazolásának érvényességi idejét.

Az ERGONOM Kft. azonban javasolja az évenkénti ismeretfrissítést.

Megrendelés menete:

A képző intézmény a Kisgépkezelői képzéseket 2019.06.01-től egyedileg egyeztetett képzési időpontokban tartja, melynek tárgya (géplista) abszolút a Megrendelő igényeihez igazítottan kerül meghatározásra. Ezért kérjük ezzel a képzéssel kapcsolatos érdeklődését, mindenképpen írásban jelezze az ertekesites@ergonom.hu emailcímen keresztül!

A Kisgépkezelői képzés kétféleképpen vehető igénybe.

 • kevesebb mint 10 fő részvételi létszám esetén az ERGONOM Kft. telephelyein
  • 7100 Szekszárd Tartsay V. u. 16.
  • 1089 Budapest Gaál Mózes u. 5-7.
 • minimum 10 fő részvételi létszám esetén akár kihelyezett formában a Megrendelő telephelyén

Amennyiben kevesebb mint 10 fő részvételével, az ERGONOM Kft. telephelyén kívánja igénybe venni a képzést, akkor az ajánlatkérő levelében az alábbi adatokat szükséges megadnia:

 • Cég nevét
 • Cég adószámát
 • A képzés helyszínét* (7100 Szekszárd Tartsay V. u. 16. vagy 1089 Budapest Gaál Mózes u. 5-7.)
 • Részvételi létszámot
 • Géplistát (Ne használjon gyűjtő fogalmakat!)
 • Kapcsolattartási adatokat (név, telefonszám, emailcím)

Amennyiben kihelyezett formában (minimum 10 fő részvételével) – Ön (Megrendelő) által megjelölt helyszínen - szeretné igénybe venni képzésünket, akkor az alábbi adatokat szükséges megadnia:

 • Cég nevét
 • Cég adószámát
 • A képzés helyszínét
 • Részvételi létszámot
 • Géplistát (Ne használjon gyűjtő fogalmakat!)
 • Kapcsolattartási adatokat (név, telefonszám, emailcím)

Képzési árainkat a beérkezett adatok alapján állapítjuk meg és elküldjük a Kisgépkezelői képzésre vonatkozó egyedi árajánlatunkat.

Amennyiben szeretné megrendelni a Kisgépkezelői képzést, akkor az ajánlat elfogadását válaszemailben szükséges jeleznie az ertekesites@ergonom.hu emailcímen keresztül, hivatkozva az ajánlat számára és becsatolva a KKT adatközlő táblázatot, amelynek maradéktalanul tartalmaznia kell a képzésen résztvevők adatait. Ezt követően történik a képzési időpont egyeztetése.

A megrendelés visszaigazolásakor (regisztráció) az alábbi adatokat, dokumentumokat küldjük meg Önnek (Megrendelőnek):

 • megrendelés száma, amely egy 16 karakterű szám
 • Szolgáltatás megrendelőt, amely a Megrendelő- Képző intézmény szerződéses kötelmeire vonatkozik. Ezt a Szolgáltatás megrendelőt kettő példányban szükséges kinyomtatni és cégszerű aláírással ellátva visszaküldeni részünkre a 7100 Szekszárd, Pf. 473. postacímre, de előtte elektronikusan az ertekesites@ergonom.hu emailcímre.

Ezt követően továbbítjuk regisztrációját a képzési csoportunknak.

A regisztrációt követően a képzési csoportunk megküldi Önnek (Megrendelőnek) a:

 • díjbekérőt, melyet az abban jelzett határidőig szükséges kiegyenlíteni,

Amennyiben a képzési díj nem kerül kiegyenlítésre, a Képző intézmény a képzést nem tartja meg.

A képzés során fizetendő díj, megfizetésének módja, ütemezése:

A Szolgáltatás megrendelő alapján a Képző intézmény díjbekérőt állít ki.

A képzési díj megfizetés 3 naptári napon belül esedékes.

A megrendelés az átutalással válik véglegessé.

Amennyiben a KKT adatközlő táblázat által tartalmazott Ön (Megrendelő) által jelentkeztetett munkavállalók, vagyis a Képzésen résztvevő(k) nem tud(nak) megjelenni (saját hibájából, vagy önhibáján kívül) a képzésen, a Képző intézmény nem kötelezhető a képzési díj visszatérítésére Megrendelő felé.

A Kisgépkezelői képzés megszerzéséért újbóli regisztráció/jelentkezés, képzési díj befizetése, és a képzésen történő részvétel szükséges.

A Képző intézménynek nem áll módjában jóváírásban részesíteni az újra jelentkezőt.

Igazolás a képzésről:

A Képző intézmény a képzés elvégzéséről hatóság által elfogadott igazolást állít ki, melyet a végszámlával együtt, a képzés elvégzését követően postáz a Megrendelőnek

Az igazolás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • egyedi azonosítót/sorszámot;
 • a Képző intézmény nevét, címét;
 • a képzést elvégző Résztvevő nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét;
 • a Megrendelő (Munkáltató) nevét, adószámát;(amennyiben a Munkáltató a számlafizető)
 • képzéssel kapcsolatos törvényi hivatkozást;
 • Képzés megnevezését, képzés tárgyát (géplistát), képzés időtartamát;
 • keltezést és képző intézmény képviselőjének aláírását.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kibocsájtott igazolásokat a Képző intézménynek kizárólag adminisztrációs díj megfizetése (igazolásonként:5.000.- Ft + áfa) ellenében áll módjában pótolni, ezért kérjük fordítsanak figyelmet az igazolások megőrzésére!

Adatvédelmi tájékoztató:

Az Ergonom Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkezők számára

Jelen dokumentum az Ergonom Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkezők személyes adatainak kezeléséről az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendelete, továbbiakban GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban Info tv.) megfelelően ad tájékoztatást.

Az Ergonom Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkező (az adatközlő) a jelentkezési lap benyújtásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy az Ergonom Kft. gyűjtse és feldolgozza az általa megadott személyes és bizalmas adatokat. Ennek értelmében ezen adatkezelés nem jogszabályi kötelezettségen, hanem önkéntes hozzájáruláson alapul. Az Ergonom Kft. által végzett adatkezelés a vállalat által nyújtott, a fentiekben megnevezett szolgáltatás teljesítése érdekében történik. Bizonyos esetekben az Ergonom Kft. jogszabályi előírás alapján köteles adatszolgáltatást teljesíteni hatóságok felé, amely során előfordulhat, hogy az adatközlő személyes adata is továbbításra kerül.

Az Ergonom Kft. oktatásai, képzései kapcsán érintett személyes adatok kategóriái:

 • azonosító adatok,
 • kapcsolattartási adatok,
 • fizetési és számlaműveletekhez teljesítéséhez, nyilvántartásához szükséges adatok.

Az Ergonom Kft. a fenti szolgáltatás nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • a szolgáltatás hatékony nyújtása, a szerződés teljesítése;
 • a jelentkezések nyilvántartása és teljesítése;
 • kapcsolattartás, melynek elsődleges célja a jelentkező megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése.

Esetleges adatkezeléssel kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet benyújtani az alábbi elérhetőségeken.

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 061-391-1400

Fax: 061-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A képzésünket kétféleképpen veheti igénybe.

 • kevesebb mint 10 fő részvételi létszám esetén az ERGONOM kft. telephelyein
  • 7100 Szekszárd Tartsay V. u. 16.
  • 1089 Budapest Gaál Mózes u. 5-7.
 • minimum 10 fő részvételi létszám esetén akár kihelyezett formában az Ön cége telephelyén

Amennyiben kevesebb mint 10 fő részvételével, az ERGONOM Kft. telephelyén kívánja igénybe venni a képzésünket, akkor az  ajánlatkérő levelében az alábbi adatokat szükséges megadnia:

 • Cég nevét
 • Cég adószámát
 • A képzés helyszínét* (7100 Szekszárd Tartsay V. u. 16. vagy 1089 Budapest Gaál Mózes u. 5-7.)
 • Részvételi létszámot
 • Géplistát (Ne használjon gyűjtő fogalmakat!)
 • Kapcsolattartási adatokat (név, telefonszám, emailcím)

Amennyiben kihelyezett formában (minimum 10 fő részvételével) - Ön által megjelölt helyszínen - szeretné igénybe venni képzésünket, akkor az alábbi adatokat szükséges megadnia:

 • Cég nevét
 • Cég adószámát
 • A képzés helyszínét
 • Részvételi létszámot
 • Géplistát (Ne haszáljon gyűjtő fogalmakat!)
 • Kapcsolattartási adatokat (név, telefonszám, emailcím)

Képzési árainkat a beérkezett adatok alapján állapítjuk meg.

Jelenleg nincs elérhető tanfolyamunk.

Híreink

Az idénymunka alapvető munkavédelmi tudnivalói

Az idénymunka olyan munka, ahol a munkáltató tevékenysége munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik. Munkavédelmi szempontból alapvető cél és feladat a munkavállalók egészségének, testi épségének, munkavégző képességének megőrzése, védelme. Az idénymunka szervezése sokféle kihívással jár a munkáltatók számára. Összefoglalónkból megismerhetik az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztályának felhívása alapján az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka alapvető munkavédelmi tudnivalóit. Részletek

Novemberi képzési időpontok

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy képzéseink kis csoportos létszámban kerülnek megtartásra, hogy az előírt egészségügyi óvintézkedéseket maximálisan be tudjuk tartani, ezért ne halogassák a jelentkezést, mert hamar megtelnek a csoportok!
A képzéseinken csakis maszkban - szájat és orrot eltakarva - lehet részt venni! Részletek

A kézmosás világnapja

A kézmosás világnapja kezdeményezést 2008-ban indította útjára több nemzetközi szervezet, köztük az UNICEF is. A nemzetközi eseménysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a szappannal történő kézmosás fontosságára a világ valamennyi országában. A megfelelő kézhigiénia a fertőzések megelőzésének egyik legfontosabb eszköze. Részletek

Hírlevél feliratkozás