Szeretnénk felhívni minden kedves meglévő és új ügyfelünk figyelmét, hogy 2019.05.01-től a mindenkor hatályos (honlapon feltüntetett) díjaink megfizetését követően vehetik igénybe  Elsősegélynyújtó képzéseinket! 

1. Képző intézmény adatai:

Képző intézmény neve:

ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft.

Felnőttképzési nyilvántartási szám:

B/2020/001633

Székhely címe:

7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 16.

Levelezési címe:

7101 Szekszárd 1. Pf.: 473.

Cégjegyzék száma:

17-09-000930

Bankszámlaszáma:

11746005-20092775-00000000

Adószáma:

10451988-2-17

Képviselője:

Tóth Zsuzsanna, ügyvezető

2. Képzés szükségessége:

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 46.§-a értelmében a munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásnak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 20. §-ának rendelkezése alapján:

„20. § (1) Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló - hordággyal is könnyen megközelíthető - helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.

(2) Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.

(3) Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.

(4) Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni.

(5) Az elsősegélynyújtó felszereléssel, az elsősegélynyújtó hely kialakításával és az elsősegélynyújtás megszervezésével kapcsolatos további követelményeket, valamint a kijelölt elsősegélynyújtók képzése, továbbképzése tekintetében az irányadó előírásokat külön jogszabály tartalmazza.”

Jelenleg nincs hatályos jogszabály és rendelet sem, amely leszabályozná, vagy előírná, hogy a kijelölt elsősegélynyújtók képzését, hogyan, milyen formában és óraszámban szükséges lefolytatni / megtartani.

3. Megrendelés tárgyát képező képzés részletezése:

Az elsősegélynyújtó képzésünket az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. szakmai vezetése által meghatározottak szerint valósítjuk meg online („távolléti”) képzés formájában és oktató filmek által.

A képzési tananyag főbb pontjai:

 • Munkahelyi elsősegélynyújtó személy feladatai
 • Munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi feltételei
 • Helyszínbiztosítás
 • Alternatív segítségnyújtás
 • Betegmegfigyelés
 • Ájult beteg ellátása
 • Eszméletlen beteg ellátása
 • Áramütés
 • Újraélesztés (alapszintű újraélesztés, defibrillátorral történő újraélesztés)
 • Nyílt sebzések
 • Zúzódások, rándulások (zárt sebzések)
 • Égési sérülés
 • Légúti idegen test
 • Vegyszer okozta marás
 • Segélyhívás

Választható képzési kategóriák:

 • Online elméleti képzés esetén kb. 2 óra időtartamban a fenti témákról szólóan.
4. Az elsősegélynyújtó képzés elvégzéséról szóló tanúsítvány érvényességi ideje:

Jelenleg nincs hatályos jogszabály, amely meghatározná a munkahelyi elsősegélynyújtó képzés elvégzéséról szóló tanúsítvány érvényességi idejét.

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. azonban javasolja az évenkénti ismeretfrissítést.

5. Megrendelés menete:

A jelentkezés visszaigazolása (regisztráció):

A kitöltött és cégszerű aláírással ellátott jelentkezési lap és az adatközlő táblázat (amely hiánytalanul tartalmazza a jelentkező(k) adatait) visszaküldését követően, - amennyiben minden szükséges adatot a rendelkezésünkre bocsájtott - visszaigazoljuk / regisztráljuk jelentkezését.

A jelentkezés visszaigazolásakor (regisztráció) az alábbi adatokat, dokumentumokat küldjük meg Önnek (Munkáltatónak):

 • megrendelés száma, amely egy 16 karakterű szám;
 • amennyiben több mint 10 főt jelentkeztet a képzésre, akkor elküldjük Önnek (Munkáltatónak) a Szolgáltatás megrendelőt, amely a Munkáltató - Képző intézmény szerződéses kötelmeire vonatkozik. Ezt a Szolgáltatás megrendelőt kettő példányban szükséges kinyomtatni és cégszerű aláírással ellátva visszaküldeni részünkre a 7101 Szekszárd, Pf.: 473. postacímre, de előtte elektronikusan az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre.

Ezt követően továbbítjuk regisztrációját a képzési csoportunknak.

A regisztrációt követően a képzési csoportunk megküldi Önnek (Munkáltatónak) a:

 • díjbekérőt, melyet az abban jelzett határidőig szükséges kiegyenlíteni.

Amennyiben a képzési díj kiegyenlítése megtörtént, akkor a képzési csoportunk megküldi Önnek (Munkáltatónak) és a Képzésen résztvevőnek (Jelentkező):

 • a Képzésen résztvevő(k)re (Jelentkező(k)re) vonatkozó beiratkozási lapot, mely a Munkavállaló(k) - Képző intézmény között kötődik.
 • és az online („távolléti”) képzés felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét.

Kérjük a beiratkozási lap(ok) által tartalmazott munkavállalói adatokat legyen szíves leellenőrizni! Amennyiben elírást vagy pontatlanságot talál, akkor még az aláírás/aláíratás előtt legyen szíves vállaszlevélben visszajelezni részünkre az oktatas@ergonom.hu e-mail címre, hogy ezt javítani tudjuk. Ezáltal arra törekszünk, hogy az aláírt beiratkozási lap(ok) a valóságnak megfelelő és pontos adatok kerüljenek rögzítésre.

Amennyiben a beiratkozási lap(ok)on rögzített adatokat helyesnek találja és nem kíván adatmódosítással élni, akkor kérjük a beiratkozási lap(ok)ból egy (1) példányt legyen szíves kinyomtatni és a Képzésen résztvevő(k)vel (Jelentkező) történő aláíratást követően visszapostázni részünkre az értesítő levélben megadott határidőig!

ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft., 7101 Szekszárd, Pf.: 473.

Kérjük az aláírt beiratkozási lapot visszapostázás előtt elektronikusan is küldje el az oktatas@ergonom.hu e-mail címre!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak akkor jogosult a képzésünkön történő részvételre, amennyiben a beiratkozási lap(ok) aláírtan beérkezésre kerül(nek).

Amennyiben a képzési díj nem kerül kiegyenlítésre, a Képző intézmény a képzési tananyagot és / vagy az az online („távolléti”) képzés felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét nem küldi meg Önnek (Munkáltatónak) és a jelentkező nem jogosult a képzés részvételére.

6. A képzés során fizetendő díj, megfizetésének módja, ütemezése:

A kitöltött, a számlafizető által cégszerűen aláírt és az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre megküldött jelentkezési lap alapján a képzést végző díjbekérőt állít ki. A képzési díj megfizetése átutalással, 3 naptári napon belül esedékes. A megrendelés az átutalással válik véglegessé.

A képzési díj:

 • Online elméleti képzés esetén 18.000.- Ft / fő;

mely díjtételekre a képzést végző akkor is jogosult, ha a jelentkező a képzéstől bármely okból távol marad.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a jelentkezési lapon az Ön (Munkáltató) által megjelölt képzési időpontban a Képzésen résztvevő (Munkavállaló) nem tud az online felületen keresztül részt venni (saját hibájából vagy önhibáján kívül) a képzési díjat nem áll módunkba visszatéríteni.

A tanúsítvány megszerzéséért újbóli regisztráció / jelentkezés, képzési díj befizetése és egy következő időpontban szervezett képzésen történő részvétel szükséges. A Képző intézménynek ezen okból történő újbóli regisztráció során nem áll módunkban jóváírásban részesíteni az újra jelentkezőt.

7. Tanúsítvány a képzésről:

A Képző Intézmény képzés elvégzéséről hatóságilag elfogadott tanúsítványt állítunk ki, melyet a képzés elvégzését követően postázunk a Munkáltatónak a végszámlával együtt. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kibocsájtott tanúsítványokat a Képző intézménynek kizárólag adminisztrációs díj megfizetése (tanúsítványonként: 7.000.- Ft) ellenében áll módjában pótolni, ezért kérjük fordítsanak figyelmet a tanúsítvány megőrzésére!

8. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft.  oktatásaira, képzéseire jelentkezők számára

Jelen dokumentum az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkezők személyes adatainak kezeléséről az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendelete, továbbiakban GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban Info tv.) megfelelően ad tájékoztatást.

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft.  oktatásaira, képzéseire jelentkező (az adatközlő) a jelentkezési lap benyújtásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. gyűjtse és feldolgozza az általa megadott személyes és bizalmas adatokat. Ennek értelmében ezen adatkezelés nem jogszabályi kötelezettségen, hanem önkéntes hozzájáruláson alapul. Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. által végzett adatkezelés a vállalat által nyújtott, a fentiekben megnevezett szolgáltatás teljesítése érdekében történik. Bizonyos esetekben az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. jogszabályi előírás alapján köteles adatszolgáltatást teljesíteni hatóságok felé, amely során előfordulhat, hogy az adatközlő személyes adata is továbbításra kerül.

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. oktatásai, képzései kapcsán érintett személyes adatok kategóriái:

 • azonosító adatok,
 • kapcsolattartási adatok,
 • fizetési és számlaműveletekhez teljesítéséhez, nyilvántartásához szükséges adatok.

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. a fenti szolgáltatás nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • a szolgáltatás hatékony nyújtása, a szerződés teljesítése;
 • a jelentkezések nyilvántartása és teljesítése;
 • kapcsolattartás, melynek elsődleges célja a jelentkező megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése.

Esetleges adatkezeléssel kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet benyújtani az alábbi elérhetőségeken.

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 061-391-1400

Fax: 061-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Tanfolyam megnevezése Tanfolyam időpontja Tanfolyam helyszíne
Elsősegélynyújtó képzés - online 2022.02.22.
09:00 - 11:00
On-line Jelentkezési lap
Elsősegélynyújtó képzés - online 2022.03.08.
09:00 - 11:00
On-line Jelentkezési lap

Elsősegélynyújtó képzés - online

2022.02.22 09:00- 2022.02.22 11:00

On-line

Jelentkezési lap


Elsősegélynyújtó képzés - online

2022.03.08 09:00- 2022.03.08 11:00

On-line

Jelentkezési lap


Híreink

Szerződéskötéssel kapcsolatos tudnivalók

Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az egyes szolgáltatásainkat hogyan vehetik igénybe.

Fontos megemlítenem, hogy bármely szolgáltatásunkra vonatkozó megrendelést, szerződéskötést, ajánlattétel előz meg, kivételt képeznek a képzések!

A szolgáltatásaink igénybevételének egyik módja az eseti megrendelésre, eseti megbízásra vonatkozó szerződéskötés.

A másik, a folyamatos rendelkezésre állást tartalmazó szerződéskötés.

A továbbiakban részletezem, hogy ezek hogyan néznek ki a gyakorlatban. Részletek

Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás online

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem rendelkeznek érvényes Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződéssel (az Ergonom Kft-vel), melynek része a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás megtartása, akkor 2021.06.14-től adott a lehetőség számukra, hogy a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatást online formában igénybe vegyék.

Ez a fajta képzésünk "zárt", vagyis nincs meghirdetett képzési időpont, a Megrendelővel a megrendelést (díjfizetést) követően állapodunk meg a képzés időpontjában. Részletek

Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti működésünkről

A veszélyhelyzet továbbra is fennáll, ezért a Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunk igénybevétele előtt, kérjük olvassa el al az alábbi tájékoztatásunkat!

Együttműködésüket előre is köszönjük! Részletek

Blog

Az ünnepi készülődés biztonsága

Az ünnepekre való készülésben bizony hamar jöhet a baj. Ezért most Petra segítségével összegyűjtöttük, mire érdemes figyelnünk a balesetek elkerülésében. Olvassa el alábbi, ünnepi blogbejegyzésünket! Részletek

Mi számít veszélyes anyagnak?

A veszélyes anyagok olyan folyékony, gáz vagy szilárd halmazállapotú anyagok, amelyek a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztetik.
Egyes fajtáik már érintkezés esetén is sérülést okozhatnak, és vannak olyanok is, amelyek más anyagokkal kémiai reakcióba lépve válnak veszélyessé, ezért használatuk - beleértve a tárolást is - szabályozott körülmények között történhet. Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük. Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken!
Részletek

Milyen munkavédelmi dokumentumokat ellenőrizhet a hatóság?

Milyen munkavédelmi dokumentumokat ellenőrizhet a hatóság? Mire kell figyelnünk? Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket! Részletek