A KÉMIAI BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB KÖVETELMÉNYEK

Az olyan gyártó cégeknél, ahol a mindennapi munka során a munkavállalók közvetlenül ki vannak téve a veszélyes anyagok hatásainak, különösen fontos a biztonsági előírások betartása. A kockázatértékeléstől a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység feltételeinek megteremtéséig számos jogszabályi kötelezettségnek kell megfelelni.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény tartalmazza a kémiai biztonságra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket, meghatározza többek között a kémiai biztonság fogalmát: „a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok csökkentését, elkerülését célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét.”

A törvény a veszélyes anyagok életciklusához kapcsolódó tevékenységeket szabályozza.

Vegyi anyag életciklusa alatt a következőket értjük: „a vegyi anyag országon belüli előállításától vagy behozatalától az országból való kiviteléig, újrahasznosításának vagy ártalmatlanításának befejezéséig terjedő, a vegyi anyaggal végzett tevékenységek által szakaszolt időszakok összességét.”

A VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK BEJELENTÉSE

A törvény úgy rendelkezik, hogy a veszélyes anyagokat és a veszélyes keverékeket Magyarország területén gyártó, forgalmazó az azokkal kapcsolatos gyártási, forgalomba hozatali tevékenység megkezdésével egyidejűleg, a biztonsági adatlap vagy a biztonsági adatlap és a címketerv csatolásával köteles elektronikus úton bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, ha a veszélyes anyag a magyarországi jegyzékben, illetve a veszélyes keverék a terméknyilvántartásban még nem szerepel.

A fentieken túl a bejelentő köteles az általa bejelentett veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának változását és a forgalmazás megszüntetését is elektronikus úton jelenteni.

Lényeges, hogy a veszélyes anyag bejelentésével kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatásért, az adatok hitelességéért a bejelentő a felelős!

A veszélyes keverékek bejelentésével kapcsolatosan megkövetelt adatok hitelességéért szintén - csakúgy, mint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos adatszolgáltatás esetén - a bejelentő a felelős!

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS

A törvény meghatározza a veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék csomagolására, tárolására, valamint szállítására vonatkozó legfontosabb követelményeket.

Ilyen fontos követelmény, hogy veszélyes anyagot vagy veszélyes keveréket tilos előállítani, gyártani, csomagolni élelmiszernek, illetőleg takarmánynak minősülő terméket előállító üzemben.

Szorosan ide kapcsolódik az a további szabály, hogy eredetileg veszélyes anyaghoz vagy veszélyes keverékhez gyártott vagy használt csomagolóeszköz még tisztított, közömbösített állapotban és átmenetileg sem használható élelmiszer, takarmány, valamint ezek alapanyagainak tárolására.

Lényeges továbbá, hogy eredetileg élelmiszerekhez gyártott, illetve használt csomagolóeszköz veszélyes anyag vagy veszélyes keverék tárolására nem használható.

A veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés esetén - a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy a felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet végző felel.

A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért felelős személyek biztosítják, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.

Nagyon fontos, hogy a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek szállítása során az élet, a testi épség, valamint a környezet veszélyeztetésének kockázatát a minimálisra kell csökkenteni. Ennek érdekében a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek csomagolását, illetőleg a szállítóeszközt úgy kell megválasztani, hogy a szállított anyag, keverék a rakodás és szállítás során az egészséget, illetve a környezetet ne veszélyeztethesse, illetőleg ne károsíthassa.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KOCKÁZATCSÖKKENTÉS

A veszélyes anyag egész életciklusa alatt a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes keverékekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet végző az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól becslést készít, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel. A kockázatbecslés elvégzéséért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, egyéb esetben a vállalkozó, nem vállalkozás keretében végzett tevékenység esetén a tevékenységet végző a felelős.

A kockázatbecslés érdekében a következők elvégzése szükséges:

  • a veszély azonosítása;
  • az expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás) összefüggés elemzése;
  • az expozíció becslése;
  • a kockázat minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

A veszélyes anyaggal és a veszélyes keverékkel tevékenységet végző a kockázat kezelése, csökkentése érdekében különböző intézkedéseket dolgoz ki.

A VESZÉLYES ANYAGOKKAL, VESZÉLYES KEVERÉKEKKEL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI

Fontos, hogy a veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg.

A törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – főszabály szerint – a tevékenység megkezdésével egyidejűleg ezt köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek. A bejelentést elektronikus úton kell megtenni a telephely, illetve ennek hiánya esetén a székhely szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek.

A bejelentést meg kell ismételni abban az esetben, ha a bejelentő, illetőleg a bejelentett tevékenység azonosításához szükséges bármely adatban változás következik be.

A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel végzett tevékenység előzetes bejelentése nem helyettesíti a veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék előállításához, gyártásához, feldolgozásához vagy felhasználásához szükséges egyéb hatósági engedélyeket.

A KÉMIAI BIZTONSÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE

A kémiai biztonság területén betartandó szabályok hatósági ellenőrzését a következő hatóságok végzik:

  • a közegészségügy szempontjából történő megfelelőség tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv,
  • a környezetvédelem vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság,
  • a munkavédelem (munkabiztonság és munkaegészségügy) körében a munkavédelmi hatóság,
  • a tűzvédelem szempontjából a tűzvédelmi hatóság,
  • a tárolás bizonyos szabályai tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság,
  • külön jogszabályban meghatározott fogyasztó számára forgalmazott termék feliratozása (címkézése), egyéb jelölése, a használati utasítás, továbbá a reklámozás tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság.

A tevékenység ellenőrzésére jogosult bizonyos hatóságok feladatkörükben eljárva határozataikat közlik az egészségügyi államigazgatási szervvel.

Híreink

Munkavédelmi útmutató a munkahelyekre történő visszatéréshez

2020.05.26. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása - Munkavédelmi útmutató a munkahelyekre történő visszatéréshez
A munkavédelem gyakorlati segítséget nyújt a munkahelyre való visszatéréshez: a megfelelő megelőző intézkedések biztosíthatják a biztonságos és egészséges visszatérést a munkavégzéshez a fizikai távolságtartási intézkedések enyhítése után, és hozzájárulhatnak a COVID-19 terjedésének megakadályozásához. Részletek

Figyelemfelhívás a méh- és darázscsípés veszélyeivel kapcsolatban

Az elmúlt években egyre gyakoribb a munkáltatók által a munkavédelmi hatósághoz bejelentett méh vagy darázscsípés okozta halálos munkabaleset. Főleg a szabadtéri tevékenységet folytató munkáltatók és munkavállalók lehetnek kitéve ezen veszélyforrásnak. Viszóczky Bence munkabiztonsági és tűzvédelmi tanácsadó kollégánk összeállítása. Részletek

Jelentés a munkaügyi hatóság 2019. évi ellenőrzési tapasztalatairól

2020.04.28. -án megjelent az ITM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése - a munkaügyi hatóság 2019. évi ellenőrzési tapasztalatairól. Részletek

Hírlevél feliratkozás