Tudnivalók a távmunkáról

Mi a távmunka?

A távmunkavégzés keretében a munkavállaló a munkáját rendszeresen, a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen – jellemzően lakhelyén –, számítástechnikai eszközök útján végzi, és annak eredményét elektronikusan továbbítja.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 87. számú alfejezete (196-197. §) szabályozza a távmunkavégzésre vonatkozó különös munkajogi szabályokat, az általánostól eltérő munkavédelmi szabályokat pedig a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) VII/A. fejezete (86/A. §) tartalmazza.

Meg kell jegyezni, hogy a bedolgozói munka, az esetenkénti otthon végzett munka vagy a változó helyen végzett munka nem minősül távmunkának, így ezekre az esetekre a távmunkavégzésre vonatkozó speciális szabályok nem alkalmazhatók.

A távmunkavégzés rendszeres jellegű, így nem tekinthető annak például az, ha a munkáltató a munkavállaló részére – meghatározott feltételek esetén – megállapodásuk alapján engedélyezi, hogy a munkáját az otthonában végezze, és ennek során valamilyen információtechnológiai eszköz útján tartsa a kapcsolatot a munkáltatóval vagy más munkatársakkal (pl. gyermek betegsége miatt a munkavállaló egy-két napig otthonról dolgozik).

A változó helyen végzett munka sem minősül távmunkának. A munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben meg kell határozni. Így a felek kiköthetik pl. a munkavállaló lakását vagy más egyéb, a munkáltató telephelyétől eltérő helyszínt is a munkavégzés helyéül. Távmunkavégzés azonban csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített munkahelyen folytatható. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése az Mvt. 2. § (2) bekezdése értelmében – így távmunka esetén is – a munkáltató felelőssége, amelyet nem érintenek a munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei.

A távmunka során alkalmazott munkaeszközök

Általános esetben a munkáltató telephelyén a munkavállalók a munkáltató által biztosított, saját tulajdonú/bérelt munkaeszközökkel végzik munkafeladataikat, azonban távmunka esetén az Mvt. és az Mt. lehetőséget biztosít arra, hogy a felek úgy állapodjanak meg, hogy a munkafeladat ellátásához szükséges munkaeszközöket a munkavállaló maga biztosítja. A távmunkavégzés során könnyen behatárolható, hogy a munkavállaló milyen munkaeszközöket biztosíthat saját maga számára. A munkáltató azonban a munkavállalóval kötött ezirányú megállapodással nem mentesül az Mvt.-ben foglalt objektív felelőssége alól, azaz meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló által beszerzett, illetve igénybe vett munkaeszközök megfelelnek az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményének.

A munkaeszköz állapotának vizsgálatához (ideértve a dokumentációk, megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, az üzemeltetéshez szükséges utasítások meglétének ellenőrzését) elengedhetetlen a munkavédelmi előírások ismerete, így értelmezésünk szerint a vizsgálat elvégzésének szakszerűségére a munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakember bevonása jelenthet „garanciát”. Fontos megemlíteni, hogy a munkavállaló távmunka esetén is köteles az általa használt munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni.

A távmunkavégzés helyszíne

Az Mvt. alapján munkahelynek minősül minden olyan szabad vagy zárt tér, ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló abban állapodnak meg, hogy a munkavállaló saját otthonában, vagy az általa választott egyéb konkrét helyen végzi rendszeresen a munkáját infokommunikációs vagy számítástechnikai eszközzel, akkor az a hely, ahol ezt a tevékenységet folytatja munkahelynek tekintendő, függetlenül attól, hogy az nem a munkáltató székhelye, telephelye, illetve nem áll a munkáltató közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt.

Álláspontunk szerint, ha a távmunkavégzés a munkavállaló otthonában történik, nem az egész lakás minősül munkahelynek, csak az a kb. 2-4 m2-es terület, ahol a munkaasztal, munkaszék, számítógép, irattároló szekrény stb. van elhelyezve. Előzőek értelmében, amennyiben a munkavállaló olyan helyen tartózkodik, ahol nem a munkáját végzi, vagy nem a munkájával összefüggésben van jelen (pl. konyha, mosdó, kert), akkor ott (szervezett) munkavégzésről, így távmunkavégzésről sem beszélhetünk.

A távmunkavégzésre szolgáló munkahely munkavédelmi szempontból megfelelő kialakításáról a munkáltatónak előzetesen meg kell győződnie, továbbá el kell végeznie a kockázatértékelést is. A helyiségnek többek között megfelelően szellőztethetőnek, fűthetőnek, természetes és mesterséges megvilágítással ellátottnak kell lennie, a munkaeszközöknek meg kell felelniük a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek. Arra való tekintettel, hogy az Mvt. nem mondja ki, hogy távmunka esetén a munkakörülmények ellenőrzése kizárólag helyszíni ellenőrzés keretében történhet, a munkavállaló részéről egy ellenőrző lista kitöltése, valamint a távmunkahely fényképekkel történő dokumentálása is elegendő lehet a munkavédelmi szakember számára a munkavégzési feltételek megfelelőségének elbírálásához.

A dokumentumok (pl. a számítástechnikai eszköz használati útmutatója), fotók elemzése, illetve a munkavállaló által nyújtott információk alapján a munkahelyet a munkáltató munkavédelmi szempontból megfelelőnek minősítheti.

Ugyanakkor a munkáltatónak vagy megbízottjának az Mvt. értelmében távmunkavégzés esetén is rendszeresen meg kell győződnie arról (ez megvalósulhat akár helyszíni ellenőrzéssel, akár a munkavállalótól információk bekérésével), hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállaló ismeri, illetve megtartja-e a rá vonatkozó rendelkezéseket.

Kockázatértékelés

Az Mvt. alapján a munkáltatónak minden általa végzett tevékenység vonatkozásában el kell végezni a kockázatértékelést, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, valamint a munkahelyek kialakítására, mely alól a távmunkavégzés kockázatai sem jelentenek kivételt.

Ahogy azt már a korábbiakban is kifejtettük a távmunkavégzés helyét illetően, a kockázatértékelési tevékenységbe a távmunkás munkavállaló is bevonható, így a kockázatok felmérése akár egy előre elkészített és a munkavállaló által kitöltött checklista, valamint a távmunkahely fényképekkel történő dokumentálása útján is megvalósulhat, de az értékelés természetesen csak munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenység keretében történhet.

Munkavédelmi oktatás

A távmunkavégzés speciális jellegére tekintettel ugyancsak különösen fontos szerepe van annak, hogy a munkáltató a kockázatok felmérésének eredménye alapján, de még a munkavégzés megkezdése előtt a munkavállaló munkavédelmi oktatása során térjen ki a távmukavégzés során felmerülő veszélyekre és hívja fel a figyelmet az együttműködés fontosságára.

Távmunkavégzés során történt baleset

Az Mvt. azokat a baleseteket tekinti munkabalesetnek, amelyek a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben következnek be. A felek a távmunkavégzésre vonatkozó megállapodás megkötésekor meghatározzák, hogy a távmunkavégzés mely munkatevékenységre és munkahelyre terjed ki. A munkatevékenységet és a munkahelyet célszerű úgy körülhatárolni, hogy az egyértelműen azonosítható legyen. Amennyiben tehát a munkavállaló a tevékenységét a megjelölt 2-4 m2-es helyen végzi, úgy az őt ezen a munkaterületen érő baleset olyan balesetnek tekintendő, mely a munkavégzés során következik be, így munkabalesetnek minősül.

Nem minősül azonban munkabalesetnek, ha a munkavállaló munkahelyét elhagyja, azaz pl. kimegy a konyhába, mosdóba vagy kertbe, és ott éri baleset. Ugyanis míg az Mvt. 87. § 3. pontja szerinti „munkavégzéssel összefüggő” tevékenységekért, a munkáltató által nyújtott szolgáltatásokért a munkáltató tartozik felelősséggel, addig a távmunka keretében foglalkoztatott munkavállaló saját maga által kialakított mosdó, konyha, kert állapota már a munkavállaló felelősségi körébe esik.

Amennyiben munkaeszköz használata során következik be munkabaleset, a balesetet követően az érintett munkaeszközt az Mvt. alapján soron kívüli ellenőrzésnek kell alávetni. Abban az esetben, ha a munkavállaló a munkáltató telephelyén tartózkodik (pl. megbeszélésen, értekezleten, tréningen való részvétel céljából) és eközben éri baleset, az esemény természetesen munkabalesetnek tekintendő.

A munkáltató ellenőrzési jogának gyakorlása

A felek a munkaszerződésben megállapodhatnak a munkáltató ellenőrzési joga gyakorlásának módjáról és feltételeiről. Eltérő megállapodás hiányában ugyanakkor a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot.

Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet. A munkavégzés ellenőrzése során a munkáltató nem tekinthet be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, nem a munkaviszonyból származó kötelezettséggel összefüggő adataiba.

Amennyiben nem rendelkezik a távmunkához szükséges munkavédelmi dokumentumokkal és munkavédelmi oktatással, vagy szeretné a már meglévő dokumentumait felülvizsgáltatni, kérje egyedi ajánlatunkat!

Kérjük az Ajánlatkérés során mindenképpen adja meg az alábbi adatokat:

 • Cég neve:
 • Fő tevékenysége:
 • Székhely címe:
 • Telephely címe (munkavégzés helye):
 • Postázási címe:
 • Cégjegyzék száma:
 • Bankszámla száma:
 • Adószáma:
 • Képviselő neve:
 • Kapcsolattartó neve:
 • Kapcsolattartó telefonszáma:
 • Kapcsolattartó e-mailcíme:

Egyéb szükséges információk:

 • Munkavállalói létszám munkakörbe sorolva, telephely bontásban:
 • Tevékenység részletezése (adott telephelyen mivel foglalkoznak, hány fő milyen munkarendben van foglalkoztatva):
 • Gépek listája, amennyiben gyártásról van szó:
 • Saját munkavállaló végzi a takarítást, vagy külsős cég?
 • Bérlemény az épület/telephely, ahol a munkavégzés történik, vagy saját tulajdon?

Amennyiben beérkezik az ajánlatkérése, rövid időn belül felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Kapcsolatfelvételig szíves türelmét kérjük!

Híreink

Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás online

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem rendelkeznek érvényes Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződéssel (az Ergonom Kft-vel), melynek része a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás megtartása, akkor 2021.06.14-től adott a lehetőség számukra, hogy a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatást online formában igénybe vegyék.

Ez a fajta képzésünk "zárt", vagyis nincs meghirdetett képzési időpont, a Megrendelővel a megrendelést (díjfizetést) követően állapodunk meg a képzés időpontjában. Részletek

Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti működésünkről

A veszélyhelyzet továbbra is fennáll, ezért a Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunk igénybevétele előtt, kérjük olvassa el al az alábbi tájékoztatásunkat!

Együttműködésüket előre is köszönjük! Részletek

TÁJÉKOZTATÁS szekszárdi 13. számú háziorvosi körzet betegi részére

Az Ergonom Kft., mint a szekszárdi 13. számú háziorvosi praxis üzemeltetője eleget téve a Tolna Megyei Kormányhivatal kérésének tájékoztatja betegeit, hogy amennyiben még nem regisztráltak az oltásra, azt lehetőségük szerint tegyék meg az alábbi oldalon.
Részletek

Blog

Baleset a munkahelyen

Sajnos a legnagyobb odafigyelés és körültekintő munkavégzés során is előfordulhatnak munkahelyi balesetek. Összegyűjtöttük, hogy mire szükséges figyelni a balesetek megelőzése érdekében, illetve, ha már bekövetkezett a baj, akkor mit tegyenek: Részletek

Milyen feladatai vannak a munkáltatónak, ha munkahelyen veszélyes anyagokat használnak, tárolnak?

A munkahelyen tárolt és használt veszélyes anyagokhoz tartozó biztonsági adatlapokat meg kell őrizni és egyes hatósági ellenőrzések alkalmával ezeket be kell mutatni (ha kérik). A biztonsági adatlap az tartalmaz minden olyan releváns információt, amit az anyag használatával, tárolásával, veszélyességével és a keletkezett veszély elhárításával (bőrre került, szembe került, légtérbe került stb.) kapcsolatban tudni kell. Részletek

Mire figyeljünk, ha cégünk új gépet vásárol az új eszköz üzembe helyezése során?

Azzal a kéréssel fordult hozzánk egy cég, faipari gépet, vastagsági gyalut szeretne beszerezni. Még nem döntötte el, hogy használt vagy új gépet vásároljon-e, azonban szeretné tudni, hogy milyen munkavédelmi feladatai lennének a gép üzembe helyezésével kapcsolatban. Részletek

Hírlevél feliratkozás