A távmunka munkavédelmi szabályai

A távmunka tipikusan szellemi tevékenység ellátására irányul.

A távmunkavégzés keretében a munkavállaló a munkáját rendszeresen, a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen – jellemzően lakhelyén –számítástechnikai eszközök útján végzi, és annak eredményét elektronikusan továbbítja. Távmunkavégzés esetén munkahely az a munkaszerződésben a felek által meghatározott helyiség, ahol a munkavállaló az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel rendszeresen a munkáját végzi.

Általános esetben a munkáltató telephelyén a munkavállalók a munkáltató által biztosított, saját tulajdonú/bérelt munkaeszközökkel végzik munkafeladataikat, azonban távmunka esetén lehetőség van arra, hogy a felek úgy állapodjanak meg, hogy a munkafeladat ellátásához szükséges munkaeszközöket a munkavállaló maga biztosítja és ebben az esetben a munkaeszköz biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik. A munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg az előzetesen meghatározott munkakörülményeket.

A munkavállaló fent említett kötelezettsége a munkáltatót nem mentesíti az objektív felelőssége alól, azaz meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló által beszerzett, illetve igénybe vett munkaeszközök megfelelnek az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményének. A követelmények teljesülésének érdekében a munkáltatónak vagy megbízottjának távmunkavégzés esetén rendszeresen meg kell győződnie arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállaló ismeri, illetve megtartja-e a rá vonatkozó rendelkezéseket.

A felek a munkaszerződésben megállapodhatnak a munkáltató ellenőrzési jog gyakorlásának módjáról és feltételeiről. Eltérő megállapodás hiányában ugyanakkor a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

Az ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja - így különösen munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység végzésével megbízott személy - a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.

Amennyiben a munkavégzéshez szükséges számítástechnikai eszközt a munkáltató biztosítja, és a munkáltató nem írja elő, hogy az általa biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a munkavállaló kizárólag a munkavégzéshez használhatja a munkavállaló, abban az esetben ellenőrzése során a munkáltató nem tekinthet be a munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, nem a munkaviszonyból származó kötelezettséggel összefüggő adataiba. A betekintési jogosultság tekintetében a munkaviszonyból származó kötelezettséggel összefüggő adatnak minősül a munkáltató által biztosított eszköz magáncélú használatára vonatkozóan előírt tilalom vagy korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat.

Távmunkahelyen a baleset akkor tekinthető munkabalesetnek, ha a baleset a munkáltató és a munkavállaló előzetesen meghatározott munkatevékenységre és munkahelyre terjed ki.

A munkavédelmi hatóság hatósági ellenőrzést a felügyelet kizárólag munkanapon, 8 és 20 óra között végezheti. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal erről tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.

A munkáltató a munkavállalót köteles tájékoztatni a munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdek-képviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól. A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.

Híreink

Tűzvédelmi szakvizsga igénybevétele

Az eddigiekhez képest változtattunk a Tűzvédelmi szakvizsga igénybevételének módján, ezért érdemes a szolgáltatás felől érdeklődőknek elolvasniuk, hogyan is vehetik igénybe a Tűzvédelmi szakvizsga felkészítést és vizsgáztatást az ERGONOM Kft. szervezésében. Részletek

Munkabaleseti statisztika 2018

2019.03.07-én megjelent a Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása a munkabalesetek alakulásáról. Az elmúlt 5 év adatait összehasonlítva megállapítható, hogy az összes munkabalesetek számát tekintve növekedés, míg a halálos balesetek számát tekintve stagnálás figyelhető meg, de összességében bőven van még mit tenni a balesetek megelőzése és a biztonságos munkahelyek megteremtése és megóvása érdekében. Részletek

Gépek üzembehelyezése

Milyen intézkedések és vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy akár egy újonnan vásárolt gép munkavédelmi szempontból törvényesen is használható legyen a szervezett munkavégzés keretein belül? Erről szól Bajusz József géplaborvezető kollégánk összegzése. Részletek

Hírlevél feliratkozás