A telephelyen belüli közlekedés szabályai

A gyalogos forgalomra, illetve áruforgalomra használt útvonalakat a lehetséges használók számától és a munkáltatói tevékenység jellegétől függően kell méretezni. Amennyiben a közlekedési útvonalon szállítóeszközt használnak, ezek mellett a gyalogosok számára elegendő szabad helyet kell biztosítani.

A járműközlekedés útvonalai, valamint az ajtók, a kapuk, a gyalogjárdák, a folyosók és a lépcsők között elégséges szabad helyet kell biztosítani. Ennek megfelelően

a) a beépített erőgéppel rendelkező,  illetve kötöttpályás szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy a szállítóeszköz részére szükséges szabad szelvény és a közlekedési út határa között mindkét oldalon 0,50 m biztonsági távolság legyen;

b) a beépített erőgéppel rendelkező járművek, szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy azok az ajtóktól, a kapuktól, az átjáróktól és a lépcsőkilépőktől legalább 1,00 m-re vezessenek el.

A munkahelyeken a közlekedési utakat - a munkaeszközökre is figyelemmel - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint egyértelműen jelölni kell.

A szabadtéri kiépített munkahelyen az állandó közlekedési útvonalakat, amennyire lehetséges, hasonlóan kell jelölni, kivéve, ha kiépített járda vagy korlát áll rendelkezésre.

A közlekedési utak szélessége függ a szállítóeszköz, ill. a teher méreteitől (mindig a kritikus méretet kell figyelembe venni), a forgalmi irányok számától, valamint az anyagmozgatás módjától.

Kézi anyagmozgatás esetén az út minimális szélességi méretei:

 

Egyirányú közlekedés esetén (m)

Kétirányú közlekedés esetén (m)

Segédeszköz nélkül

0,8

1,3

Segédeszközzel

1,5

2,5

A közlekedési útvonalakat jelölni kell,

  • ha a helyiség felhasználása és berendezése a munkavállalók védelme érdekében megkívánja, a járművek közlekedési útvonalát jól látható, lehetőleg fehér vagy sárga, folyamatos csíkkal kell kijelölni, figyelemmel a padozat színére is;
  • a csíkozásokat úgy kell elhelyezni, hogy megfeleljenek a biztonságos távolság követelményeinek a járművek, a környezetükben található tárgyak, valamint a gyalogosok között;
  • a szabadtéri kiépített munkahelyen az állandó közlekedési útvonalakat, amennyire lehetséges, hasonlóan kell jelölni, kivéve, ha kiépített járda vagy korlát áll rendelkezésre.

A járművezetés személyi feltételei

A telephelyen belüli forgalomban a járművet csak az vezetheti, aki a KRESZ-ben meghatározott feltételeknek megfelel.

Ennek megfelelően járművet csak olyan személy vezethet, akinek érvényes vezetői engedélye van az általa vezetett jármű fajtájára (kategóriának megfelelő), valamint biztonságos vezetésre képes állapotban van.

Tilos járművet vezetni és a vezetést átengedni olyan személynek, aki a fenti feltételeknek nem felel meg.

Targoncát csak arra jogosító fényképes, betétlapos, érvényes targoncavezetői igazolvánnyal (jogosítvánnyal) rendelkező személy vezethet, ha annak vezetésével megbízták.

A telephelyen belüli közlekedés tárgyi feltételei

A telephely területén lévő közlekedési utak, anyagmozgatói útvonalak karbantartásáról, a közlekedési, anyagmozgatási utak, a rakodóhelyek szabványnak megfelelő kivilágításáról, a közlekedési jelzőtáblák elhelyezéséről, karbantartásáról, tisztántartásáról.

A telephelyen belüli járműforgalom szabályai

A telephelyen belüli járműforgalom résztvevői a KRESZ, valamint e szabályzat előírásainak betartásával kötelesek közlekedni.

A telephelyen csak a közlekedés zavartalanságát nem veszélyeztető, az előírásoknak megfelelő műszaki állapotú és tisztántartott járművel szabad közlekedni. A járművek vezetői az elindulás előtt kötelesek meggyőződni a jármű üzembiztos állapotáról.

A területre járművel való be- és kihajtás céljából csak az arra kijelölt kapukat szabad igénybe venni.

A telep területén csak olyan sebességgel szabad a járművekkel haladni, mely biztonságossá teszi a közlekedést, és tekintettel van a személy- és vagyonbiztonság sajátos körülményeire, követelményeire. A telephely útvonalain a járművek legnagyobb sebessége 10 km/óra, üzemépületen belül 5 km/óra lehet.

A járművet csak akkor szabad őrizetlenül hagyni, ha forgalmi akadályt nem okoz, kivilágítása az előírásoknak megfelel, vezetője a hajtómű működését megszüntette és mindent megtett annak érdekében, hogy az arra illetéktelen személy el ne indíthassa, vagy magától el ne indulhasson.

A targoncát csak úgy szabad elhagyni, hogy az mozgásképtelen legyen, forgalmi akadályt nem okoz és az indítókulcsot, a kezelő eltávolította belőle.

Csarnokban a targoncák, villásemelők csak az előírt sebességgel, valamint a személy- és vagyonbiztonság feltételeinek betartása mellett közlekedhetnek. A rakomány terjedelme és súlya nem haladhatja meg a rendelkezésre álló bejárati út, valamint a csarnokban kijelölt közlekedési utak méreteit. Anyagmozgatás csak a kijelölt útvonalon történhet.

Azonos irányba tartó targoncáknál legalább 3 targoncahossz távolságot kell tartani.

Emelővillás targoncát csak úgy szabad megterhelni, hogy menetközben ne veszíthesse el stabilitását, alkalmas legyen a biztonságos közlekedésre. Hátramenetben tartósan közlekedni tilos. Emelővillás targoncánál az ellensúlyt növelni nem szabad. Terhelésnél csak hátradöntött villás szárakkal szabad közlekedni. A villát szállítás közben csak annyira szabad megemelni, hogy billenésmentesen közlekedhessen.

A telephely útjain 15 cm-nél magasabbra emelni a rakományt nem szabad. Sáros, felázott talajra a villástargoncával ráhajtani t i l o s !

Emeléshez két darab emelővillás targoncát egyszerre használni t i l o s!

T i l o s belső égésű motoros targoncát zárt helyiségben szállítás céljából hosszabb időre igénybe venni. A targoncákon a megengedett terhelést fel kell tüntetni, azt túllépni T i l o s !

Ahol robbanás veszélye áll fenn, villamos, és belső égésű motoros targoncával behajtani Tilos! Géperejű járművekre rakodógéppel történő rakodás ideje alatt a            gépjármű vezetője nem tartózkodhat a gépkocsin. A géperejű járművel végzett szállításkor a jármű vezetője elindulás előtt köteles meggyőződni a jármű és a rakomány forgalombiztos állapotáról.

Pótkocsit tehergépkocsihoz, vontatóhoz csak a szabályszerű vonóhoroghoz csatlakoztatott, a menet közbeni kioldódás ellen biztosított vonórúddal szabad kapcsolni. Pótkocsit, alvázat, targoncát elgörbült, vagy hibás vonórúddal, valamint drótkötéllel T i l o s vontatni.

A le- és felrakodás idején túl T i l o s várakozni az épületek bejárata előtt.

A járműveken elhelyezett rakomány nem súrolhatja az út felületét, és azt nem rongálhatja. A rakomány nem nyúlhat ki olyan mértékben a járműről, hogy      azzal a közlekedő gyalogosok, vagy más járművek forgalmát akadályozza. A szállítás közben elhullajtott anyagot a jármű vezetője köteles összeszedni.

Az utakon, és az utak mentén T i l o s elhelyezni, tárolni oly módon anyagokat, hogy az leszűkítse, vagy akadályozza a forgalmat.

A telephelyen belüli gyalogos forgalom szabályai

A gyalogos köteles a közlekedésre vonatkozó általános szabályokhoz alkalmazkodni. Ahol gyalogos közlekedésre kijelölt út van, a gyalogosok azt kötelesek igénybe venni. Ahol erre alkalmas hely nem áll rendelkezésre ott az úttest menetirány szerinti bal oldalán közvetlenül a szélén kell közlekedni.

Útkereszteződésben, útelágazásban Tilos átlósan haladni.

A telephely útjain álló járművek előtt és mögött fokozott figyelemmel kell áthaladni, különösen akkor, ha a szabad kilátás nincs biztosítva. Ebben az esetben mindenkor számítani kell járműforgalomra.

Az úttestre lépni csak abban az esetben szabad, ha annak veszélytelenségéről meg lehetett győződni.

Ahol a járműveknek van elsőbbsége, ott forgalmukat a gyalogosok nem akadályozhatják, nem zavarhatják. Kizárólagosan a gyalogos forgalom célját szolgálja a kijelölt gyalogátkelőhely, valamint a felfestett, gyalogosok részére kijelölt útszakasz. Egyéb helyeken a gyalogosok az épületek falához közelebb eső útszakaszon kizárólag az úttest szélén közlekedhetnek.

A gyalogos köteles mindenkor az időjárás és egyéb külső körülmények figyelembevételével a tőle elvárható körültekintéssel közlekedni.

Teendők baleset esetén

Az előforduló közlekedési balesetek esetén is a KRESZ előírásai tartandók be. Így különösen az, hogy a jármű vezetője köteles megállni, és a baleset folytán sérülést szenvedett személyt elsősegélyben részesíteni.

Hiányérzete támadt a cégénél történő, jelenlegi intézkedéseikkel kapcsolatban? Kérjen tőlünk egyedi árajánlatot, több mint 30 éves tapasztalattal állunk rendelkezésére!

Ajándékunk van az Ön számára!

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek