Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Ezen módosítások több hullámban kerülnek hatályosulásra, tervezetten 2023. január 01-től egészen 2026. január 01-ig.

Cégünk, az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. folyamatosan nyomon követi és szükség esetén tájékoztatja ügyfeleit a tevékenységüket érintő jogszabályváltozáskról, az igénybe vett szolgáltatás(ok)nak megfelelően.

A törvényben jelen eszközölt módosítások célja a munkavédelmi és munkaegészségügyi szakemberek munkájának elősegítése. A munkabiztonsági, munkavédelmi, valamint foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásokat, üzemorvosi szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások és cégek, így ügyfeleink működését érdemben ezen módosítások nem befolyásolják.

Legfontosabb változások (hatályos: 2023. január 01-től):

 • A mentési terv elkészítése munkavédelmi szaktevékenység.
 • Az oktatási tematika elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység.
 • A módosítással a munkavédelmi képviselők képzése visszakerül a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá, és a szabályozással jogszabály alapján szervezett képzés lesz, ami által biztosítható a munkavédelmi képviselők megfelelő képzése. A munkavédelmi képviselőnek megválasztását követő hat hónapon belül el kell végeznie a legalább 16 óraszámú alapképzést. A munkavédelmi képviselőnek az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie.
 • A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot - kivéve a veszélyes technológia esetét -szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy, vagy jogszabályban erre feljogosított személy, vagy erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.
 • Az expozíciós nyilvántartást érintő változás, mely alapján a munkavállalókat érő veszélyes anyagok és keverékek expozíciójának idejét, illetve annak koncentrációját csak a határértékkel szabályozott veszélyes anyag esetén kell rögzíteni. (A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a munkavállaló nevét, születési helyét és idejét, a határértékkel szabályozott veszélyes anyag nevét, a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét és az expozíciós koncentráció mért adatait anyagonként.)
 • Az építési munkahelyen végzett tevékenység bejelentésével kapcsolatos információkat (bejelentés tartalma, adatkezelés célja, adatokra vonatkozó őrzési idő) a jövőben az Mvt. szabályozza.
 • A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalókról jegyzéket kell vezetni, valamint magát a tevékenységet a munkavédelmi hatóság számára be kell jelenteni.
 • Az azbeszt különösen veszélyes rákkeltő anyag, ezért az azbeszttel történő tevékenységet a rákkeltő anyagok bejelentésétől függetlenül külön is be kell jelenteni a munkavédelmi hatóság számára.
 • A túlnyomásos légtérben végzett tevékenységet be kell jelenteni a munkavédelmi hatóságnak.
 • Az éles vagy hegyes eszközök által a munkavállalóknak okozott sérülések és fertőzések kockázatainak megszüntetése vagy minimálisra csökkentése céljából - akkor, ha ezt a kockázatot a kockázatértékelés megállapítja - a kockázatértékelést a munkavédelmi hatóság számára meg kell küldeni és a tevékenységet be kell jelenteni.
 • A munkabaleseti nyilvántartást további adatokkal és információkkal szükséges kiegészíteni (munkabaleset sorszáma, sérült neve, születési neve, anya neve, TAJ száma, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelye, munkaköre, sérülés időpontja, helyszíne, jellege, rövid tényállása, a sérült ellátásra tett intézkedés, annak ténye, hogy a sérült folytatta-e a munkáját, a munkáltató adószáma vagy adóazonosító jele).

Legfontosabb változások (hatályos: 2024. január 01-től):

 • A munkaegészségügyi szakterületet érintő orvoshiányra való tekintettel bizonyos, jogszabályban meghatározott munkaegészségügyi feladatokat szakmai, de nem orvosi szakképesítéssel is el lehet látni.
 • Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A munkaegészségügyi feladatokat a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának jóváhagyásával nem csak foglalkozás-egészségügyi orvos végzettségű, de munkaegészségügyi szakképzettséggel rendelkező személy is elláthatja.

Legfontosabb változások (hatályos: 2024. április 01-től):

 • A munkáltatóknak nyilvántartást kell vezetni a rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító anyagokról is. Fontos kiemelni, hogy a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a munkavállaló nevét, születési helyét és idejét, az expozíciót okozó anyag nevét, a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét, az expozíciós koncentráció mért vagy becsült adatait anyagonként.

Legfontosabb változások (hatályos: 2026. január 01-től):

 • A leginkább veszélyes (I. veszélyességi osztályba sorolt, 50 fő munkavállaló feletti) munkahelyen csak felsőfokú munkavédelmi szakképzettséggel lehet a kockázatértékelést elkészíteni.
 • A legalább 50 fő munkavállalót foglalkoztató I. és II. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatók megelőzési stratégiáját csak felsőfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező szakember készítheti el.

Amennyiben szeretne egyedi ajánlatot kapni munkabiztonsági, munkavédelmi és tűzvédelem szolgáltatásunkra vonatkozóan, vagy további kérdése merült fel, kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze felénk.
Telefonszám: +36 20 388 2730
E-mail-cím: ertekesites@ergonom.hu

Híreink

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2022. év végén több módosításon esett át. Nézzük, melyek ezek a változások! Részletek

A hála világnapja

Annyira sok mindenért lehetünk hálásak és sokszor elég egy apró gesztus is azok felé, akik segítő kezet nyújtanak nekünk nap mint nap! Részletek

Szekszárd Javáért kitüntető cím az ERGONOM Kft.-nek

Az idei évben Szekszárd Közgyűlése ünnepi ülés keretében az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. részére adományozta a „Szekszárd Javáért” kitüntető címet a városért kifejtett kimagasló tevékenység elismerése gyanánt. Részletek

Blog

Vállalkozásba kezd? Munkavédelmi checklista az induláshoz!

Vállalkozást szeretne indítani, de nem tudja milyen dokumentumokkal kell, hogy rendelkezzen a munkabiztonság, munkavédelem, tűzvédelem és munkaegészségügy területén? Segítünk eligazodni az útvesztőben! Nemcsak cikkünk nyújt segítséget, hanem cégünk ebben együttműködő partner tud lenni induló vállalkozásának. Forduljon hozzánk bizalommal! Részletek

Levegőtisztaság-védelmi jelentés

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján éves levegőtisztaság-védelmi jelentést annak az üzemeltetőnek kell benyújtania, aki engedélyköteles légszennyező pontforrást vagy diffúz forrást (pl. kémény, kürtő, kivezetés) üzemeltet. Részletek

Hulladékgazdálkodási bevallás teljesítése

Minden évben újra és újra kérdésként merül fel a cégek, vállalkozás életében, mikor vagyunk kötelezettek elkészíteni egy hulladékbevallást, annak mi az alapja? Részletek