Akkreditált képzés szükségessége:

A lent részletezett jogszabályváltozás értelmében 2019.01.02-től a munkavédelmi képviselők képzése csak a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet.

Röviden a változásról:

2018. évi XCIV. törvény az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról:

26. § (2) Az Mvt. 75. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a Munkáltatót terhelik, továbbá az (1) bekezdés c) pontja szerinti képzés csak rendes munkaidőben és a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet.”

Az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft. a munkavédelmi képviselők számára szervezett képzéseit a felnőttképzési törvény hatálya alatt valósítja meg:

 • Munkavédelmi képviselők alapképzése

(nyilvántartásba vételi szám: E-001866/2019/D001)

 • Munkavédelmi képviselők továbbképzése

(nyilvántartásba vételi szám: E-001866/2019/D002)

Megrendelés tárgyát képező képzés részletezése:

Kötelező képzés jogi alapja:

A munkavédelmi törvény 70/A. § a, pont „munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden Munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő.”

A munkavédelmi törvény 75.§ (1) bekezdés „A Munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen” c) pontja alapján „egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.”

A Képző intézmény által tartott Munkavédelmi képviselőképzés az alábbiak szerint történik:

 • Alapképzés esetén:
 • Az első 1-8 óra tananyagának elsajátítása „önálló tanulás” formájában történik, melyhez a tananyagot a „Megrendelés meneténél” részletezett módon biztosítja a Képző intézmény a Képzésen résztvevő(k) számára.
 • A 9-16 óra tananyaga online („távolléti”) képzés formájában, a Képző intézmény oktatói által kerül átadásra a Képzésen résztvevő(k) számára.

Képzés napja: a jelentkezési lapon a jelentkező által megjelölt időpont.

 • Továbbképzés esetén:
 • Nem történik önálló felkészülés, a 8 órás tananyag online („távolléti”) képzés formájában a Képző intézmény oktatói által kerül átadásra a Képzésen résztvevő(k) számára.

Képzés napja: a jelentkezési lapon a jelentkező által megjelölt időpont.

Az online („távolléti”) képzésbe való bekapcsolódáshoz a Képzésen résztvevő(k) által biztosított alábbi technikai eszközök szükségesek:

 • stabil internetkapcsolat;
 • internetkapcsolatra csatlakoztatott (hangszóróval felszerelt) számítógép / laptop / tablet.
Megrendelés menete:

A jelentkezés visszaigazolása (regisztráció):

A kitöltött és cégszerű aláírással ellátott jelentkezési lap és az MKK Adatközlő táblázat (amely hiánytalanul tartalmazza a jelentkező(k) adatait) visszaküldését követően, - amennyiben minden szükséges adatot a rendelkezésünkre bocsájtott - visszaigazoljuk / regisztráljuk jelentkezését.

A jelentkezés visszaigazolásakor (regisztráció) az alábbi adatokat, dokumentumokat küldjük meg Önnek (Munkáltatónak):

 • megrendelés száma, amely egy 16 karakterű szám;
 • amennyiben több mint 5 főt jelentkeztet a képzésre, akkor elküldjük Önnek (Munkáltatónak) a Szolgáltatás megrendelőt, amely a Munkáltató - Képző intézmény szerződéses kötelmeire vonatkozik. Ezt a Szolgáltatás megrendelőt kettő példányban szükséges kinyomtatni és cégszerű aláírással ellátva visszaküldeni részünkre a 7100 Szekszárd, Pf. 473. postacímre, de előtte elektronikusan az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre.

Ezt követően továbbítjuk regisztrációját a képzési csoportunknak.

A regisztrációt követően a képzési csoportunk megküldi Önnek (Munkáltatónak) a:

 • díjbekérőt, melyet az abban jelzett határidőig szükséges kiegyenlíteni.

Amennyiben a képzési díj kiegyenlítése megtörtént, akkor a képzési csoportunk megküldi Önnek (Munkáltatónak) és a Képzésen résztvevőnek (Jelentkező):

 • Alapképzés esetén:
 • az önálló tanuláshoz szükséges tananyagot (elektronikus tankönyv);
 • az alapképzés sikeres teljesítéshez szükséges (online) vizsgakérdéseket;
 • a Képzésen résztvevő(k)re (Jelentkező(k)re) vonatkozó felnőttképzési szerződést, mely a Munkavállaló(k) - Képző intézmény között kötődik;
 • és az online („távolléti”) képzés felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét.
 • Továbbképzés esetén:
 • a Képzésen résztvevő(k)re (Jelentkező(k)re) vonatkozó felnőttképzési szerződést, mely a Munkavállaló(k) - Képző intézmény között kötődik;
 • és az online („távolléti”) képzés felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét.

Kérjük a felnőttképzési szerződés által tartalmazott munkavállalói adatokat legyen szíves leellenőrizni! Amennyiben elírást vagy pontatlanságot talál, akkor még az aláírás/aláíratás előtt legyen szíves vállaszlevélben visszajelezni részünkre az oktatas@ergonom.hu e-mail címre, hogy ezt javítani tudjuk. Ezáltal arra törekszünk, hogy az aláírt felnőttképzési szerződésben a valóságnak megfelelő és pontos adatok kerüljenek rögzítésre.

Amennyiben a felnőttképzési szerződésben rögzített adatokat helyesnek találja és nem kíván adatmódosítással élni, akkor kérjük a szerződésből kettő (2) példányt legyen szíves kinyomtatni és a Képzésen résztvevővel (Jelentkező) történő aláíratást követően visszapostázni részünkre az értesítő levélben megadott határidőig!

ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft., 7101 Szekszárd, Pf.: 473.

Kérjük az aláírt szerződést visszapostázás előtt elektronikusan is küldje el az oktatas@ergonom.hu e-mail címre!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak akkor jogosult a képzésünkön történő részvételre, amennyiben a felnőttképzési szerződések kettő (2) példányban aláírtan beérkezésre kerülnek.

Amennyiben a képzési díj nem kerül kiegyenlítésre, a Képző intézmény a képzési tananyagot és / vagy az az online („távolléti”) képzés felületének (Microsoft Teams rendszerén keresztüli) elérhetőségét nem küldi meg Önnek (Munkáltatónak) és a jelentkező nem jogosult a képzés részvételére.

A képzés során fizetendő díj, megfizetésének módja, ütemezése:

A kitöltött, a számlafizető által cégszerűen aláírt és az ertekesites@ergonom.hu e-mail címre megküldött jelentkezési lap alapján a képzést végző díjbekérőt állít ki. A képzési díj megfizetése átutalással, 3 naptári napon belül esedékes. A megrendelés az átutalással válik véglegessé.

A képzési díj 2021.01.01-től:

 • alapképzés esetén 41.000.- Ft / fő;
 • továbbképzés esetén 34.000.- Ft / fő,

mely díjtételekre a képzést végző akkor is jogosult, ha a jelentkező a képzéstől bármely okból távol marad.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a jelentkezési lapon az Ön (Munkáltató) által megjelölt képzési időpontban a Képzésen résztvevő (Munkavállaló) nem tud az online felületen keresztül részt venni (saját hibájából vagy önhibáján kívül) a képzési díjat nem áll módunkba visszatéríteni.

A tanúsítvány megszerzéséért újbóli regisztráció / jelentkezés, képzési díj befizetése és egy következő időpontban szervezett képzésen történő részvétel szükséges. A Képző intézménynek ezen okból történő újbóli regisztráció során nem áll módunkban jóváírásban részesíteni az újra jelentkezőt.

Tanúsítvány a képzésről:

A Képző Intézmény képzés elvégzéséről hatóságilag elfogadott tanúsítványt állítunk ki, melyet a képzés elvégzését követően postázunk a Munkáltatónak a végszámlával együtt.  A tanúsítvány az alábbi adatokat fogja tartalmazni:

 • egyedi azonosítót / sorszámot;
 • a Képző intézmény nevét, címét, nyilvántartásba vételi számát;
 • a képzést elvégző Munkavállaló nevét, születési helyét, születési idejét, anyja nevét;
 • a Munkáltató nevét, adószámát;
 • a képzéssel kapcsolatos törvényi hivatkozást;
 • a képzés megnevezését, nyilvántartásba vételi számát, képzés időtartamát;
 • keltezést és felnőttképző képviselő aláírását.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kibocsájtott tanúsítványokat a Képző intézménynek kizárólag adminisztrációs díj megfizetése (tanúsítványonként: 5.000.- Ft) ellenében áll módjában pótolni, ezért kérjük fordítsanak figyelmet a tanúsítvány megőrzésére!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft.  oktatásaira, képzéseire jelentkezők számára

Jelen dokumentum az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. oktatásaira, képzéseire jelentkezők személyes adatainak kezeléséről az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendelete, továbbiakban GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban Info tv.) megfelelően ad tájékoztatást.

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft.  oktatásaira, képzéseire jelentkező (az adatközlő) a jelentkezési lap benyújtásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárul, hogy az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. gyűjtse és feldolgozza az általa megadott személyes és bizalmas adatokat. Ennek értelmében ezen adatkezelés nem jogszabályi kötelezettségen, hanem önkéntes hozzájáruláson alapul. Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. által végzett adatkezelés a vállalat által nyújtott, a fentiekben megnevezett szolgáltatás teljesítése érdekében történik. Bizonyos esetekben az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. jogszabályi előírás alapján köteles adatszolgáltatást teljesíteni hatóságok felé, amely során előfordulhat, hogy az adatközlő személyes adata is továbbításra kerül.

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. oktatásai, képzései kapcsán érintett személyes adatok kategóriái:

 • azonosító adatok,
 • kapcsolattartási adatok,
 • fizetési és számlaműveletekhez teljesítéséhez, nyilvántartásához szükséges adatok.

Az ERGONOM Munkavédelemi Szolgáltató Kft. a fenti szolgáltatás nyújtásához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 • a szolgáltatás hatékony nyújtása, a szerződés teljesítése;
 • a jelentkezések nyilvántartása és teljesítése;
 • kapcsolattartás, melynek elsődleges célja a jelentkező megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése.

Esetleges adatkezeléssel kapcsolatos panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet benyújtani az alábbi elérhetőségeken.

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 061-391-1400

Fax: 061-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tanfolyam megnevezése Tanfolyam időpontja Tanfolyam helyszíne
Munkavédelmi képviselőképzés-online 2022.02.15.
09:00 - 16:00
On-line Jelentkezési lap
Munkavédelmi képviselőképzés-online 2022.03.22.
09:00 - 16:00
On-line Jelentkezési lap

Munkavédelmi képviselőképzés-online

2022.02.15 09:00- 2022.02.15 16:00

On-line

Jelentkezési lap


Munkavédelmi képviselőképzés-online

2022.03.22 09:00- 2022.03.22 16:00

On-line

Jelentkezési lap


Híreink

Szerződéskötéssel kapcsolatos tudnivalók

Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az egyes szolgáltatásainkat hogyan vehetik igénybe.

Fontos megemlítenem, hogy bármely szolgáltatásunkra vonatkozó megrendelést, szerződéskötést, ajánlattétel előz meg, kivételt képeznek a képzések!

A szolgáltatásaink igénybevételének egyik módja az eseti megrendelésre, eseti megbízásra vonatkozó szerződéskötés.

A másik, a folyamatos rendelkezésre állást tartalmazó szerződéskötés.

A továbbiakban részletezem, hogy ezek hogyan néznek ki a gyakorlatban. Részletek

Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás online

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben nem rendelkeznek érvényes Munkabiztonsági és tűzvédelmi szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződéssel (az Ergonom Kft-vel), melynek része a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatás megtartása, akkor 2021.06.14-től adott a lehetőség számukra, hogy a Munkavédelmi és/vagy Tűzvédelmi oktatást online formában igénybe vegyék.

Ez a fajta képzésünk "zárt", vagyis nincs meghirdetett képzési időpont, a Megrendelővel a megrendelést (díjfizetést) követően állapodunk meg a képzés időpontjában. Részletek

Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti működésünkről

A veszélyhelyzet továbbra is fennáll, ezért a Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunk igénybevétele előtt, kérjük olvassa el al az alábbi tájékoztatásunkat!

Együttműködésüket előre is köszönjük! Részletek

Blog

Az ünnepi készülődés biztonsága

Az ünnepekre való készülésben bizony hamar jöhet a baj. Ezért most Petra segítségével összegyűjtöttük, mire érdemes figyelnünk a balesetek elkerülésében. Olvassa el alábbi, ünnepi blogbejegyzésünket! Részletek

Mi számít veszélyes anyagnak?

A veszélyes anyagok olyan folyékony, gáz vagy szilárd halmazállapotú anyagok, amelyek a munkavállalók egészségét vagy biztonságát veszélyeztetik.
Egyes fajtáik már érintkezés esetén is sérülést okozhatnak, és vannak olyanok is, amelyek más anyagokkal kémiai reakcióba lépve válnak veszélyessé, ezért használatuk - beleértve a tárolást is - szabályozott körülmények között történhet. Összegyűjtöttük, hogy mire kell figyelniük. Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket az alábbi linken!
Részletek

Milyen munkavédelmi dokumentumokat ellenőrizhet a hatóság?

Milyen munkavédelmi dokumentumokat ellenőrizhet a hatóság? Mire kell figyelnünk? Olvassák el a témához kapcsolódó blogbejegyzésünket! Részletek